දෙවියන්ගේ රැළ රැකබලා ගන්න

දෙවියන්ගේ රැළ රැකබලා ගන්න

එහි සියලුම හිමිකම් සංවිධානය සතුයි. එහි පිටපතක් පත් කර ඇති හැම වැඩිමහල්ලෙකුටම ලබා දෙයි. වැඩිමහල්ලෙකුව වගකීම්වලින් ඉවත් කළොත් මෙම ප්‍රකාශනය සභාවේ සේවා කමිටුවට ආපසු භාර දිය යුතුයි. ඔවුන් එය විනාශ කර දැමීමටත් පියවර ගත යුතුයි. ඔහුට යම් ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපත් ඇත්නම් ඒවාත් ‘ඩිලීට්’ කළ යුතුයි. වැඩිමහල්ලෙකු වෙනත් සභාවකට හොඳ නිර්දේශයක් සහිතව මාරු වුණොත් මෙම මඟ පෙන්වීම අදාළ වන්නේ නැහැ.

දෙවියන්ගේ රැළ රැකබලා ගන්න (2019)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.